Przejdź do treści

Współpraca Gospodarcza

Podczas tegorocznej edycji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni nie mogło zabraknąć bloku tematycznego nawiązującego do współpracy gospodarczej. W trakcie paneli dyskusyjnych eksperci skupili się na trzech zagadnieniach: „Współpraca cyfrowa Polski z Wielką Brytanią”, „Możliwości realizacji projektów międzynarodowych na przykładzie współpracy polsko-węgierskiej” oraz „Kierunki rozwoju transportu w Polsce z uwzględnieniem sieci TEN-T”.

            15 lipca 2019 roku miała miejsce setna rocznica odnowienia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską, a Wielką Brytanią. Eksperci w trakcie dyskusji podkreślali, że współpraca gospodarcza ze Zjednoczonym Królestwem rozwija się
w wyjątkowym tempie. Oba kraje skupiają się nie tylko na korzyściach ekonomicznych, ale również wzajemnie wspierają w rozwiązywaniu globalnych wyzwań jakimi są zmiany klimatu, zanieczyszczanie powietrza, czy najbardziej aktualna – walka z pandemią COVID-19.

            Współpraca cyfrowa ma na celu umocnić stosunki gospodarcze oraz podnieść jakoś i skuteczność nowoczesnych technologii cyfrowych w obu krajach. W związku
z tym Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ambasada Brytyjska w Warszawie, zainicjowały program UK-Polish Tech Challenge. Myślą przewodnią projektu jest pomoc w rozwoju nowym przedsiębiorstwom
z sektora technologicznego, czego efektem ma być wzrost innowacyjności polskiej oraz brytyjskiej gospodarki.

            Wielka Brytania jest aktualnie największym odbiorcą usług informatycznych z Polski, które w większości ukierunkowane są na wsparcie procesów biznesowych oraz przetwarzanie i analizowanie danych. W związku z powyższym, kooperacja dużych przedsiębiorstw i innowacyjnych startupów będzie miała niebagatelny wpływ na umocnienie polskiego oraz brytyjskiego ekosystemu technologicznego.

            Wyjątkowe relacje łączą Polskę nie tylko z Wielką Brytanią, ale również z Węgrami, dzięki szczególnym wielowiekowym i cywilizacyjnym tradycjom, które sięgają czasów średniowiecza. Eksperci podczas drugiego panelu tematycznego skupili się na współpracy polsko – węgierskiej, wielokrotnie podkreślając, że relacje między narodami są bardzo pozytywne.

            Mimo to, aby można było mówić o współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Węgrami niezbędna jest bardzo dobra komunikacja, czyli szeroko rozumiana infrastruktura, która dzisiaj jest na etapie realizacji. W związku z tym budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie miała niewątpliwie pozytywny wpływ na współpracę polsko – węgierską. Kolejnym warunkiem umożliwiającym gospodarczą kooperację jest język. Umiejętność porozumienia się w języku węgierskim jest niezwykle ceniona w przestrzeni biznesowej, dlatego ludzie posiadający takie kwalifikacje swoją przyszłość wiążą z dobrze opłacaną pracą w prywatnej firmie. Skutkuje to bardzo dużym zapotrzebowaniem na węgierskich tłumaczy, działających w sektorze politycznym.

            Eksperci podczas dyskusji niejednokrotnie podkreślali jak istotne jest umocnienie więzi dużych firm z Regionalnymi Izbami Gospodarczymi, które pomogą przedsiębiorcom w łączeniu swoich biznesów. W związku z tym w połowie października 2020 roku miała miejsce oficjalna inauguracja Polsko – Węgierskiej Izby Gospodarczej, jednocześnie w Warszawie i Budapeszcie. Jej misją jest kompleksowe wsparcie stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w obu krajach.

            Ważną platformą współpracy polsko – węgierskiej są istniejące od 2018 roku instytucje: Instytut im. Wacława Felczaka w Polsce i Fundacja im. Wacława Felczaka (Wacław Felczak Alapitvány) na Węgrzech. Powołane zostały one przez rządy RP i Węgier dla pielęgnowania tradycji współpracy obu krajów. Jak mawiał Prof. Wacław Felczak: „(…) mało jest narodów, które tak jak naród polski i węgierski nie tworzyłyby wizji swej przyszłości w oparciu o silne poczucie świadomości historycznej i tożsamości narodowej.” Szczególne więzi polsko – węgierskie stanowią podstawę do realizowania inicjatyw międzynarodowych o strategicznym charakterze.

            Zintegrowany i nowoczesny system transportowy jest kluczowym ogniwem w budowaniu spójności ekonomicznej, terytorialnej oraz społecznej państwa. Dlatego w bloku „Współpraca Gospodarcza” nie mogło zabraknąć tematu nawiązującego do kierunków rozwoju transportu w Polsce z uwzględnieniem sieci TEN-T. Zwłaszcza, że w 2019 polski rząd przyjął nową strategię rozwoju transportu, której głównym celem jest zwiększenie dostępności transportowej przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności całego sektora.

            Rosnące gospodarki państw regionu Europy Środkowo – Wschodniej oraz Skandynawii, a także wzrost wymiany handlowej w tej części Europy skutkuje większym zapotrzebowaniem transportowym w najbliższych latach. W związku z tym niezwykle ważne jest zintegrowanie gałęzi transportu, które pozwolą na obsługę ładunków wielkogabrytowych na duże odległości w wymiarze międzykontynentalnym, aktywnie wspierając handel międzynarodowy. Ze względu na to, że przez Bałtyk prowadzą najkrótsze trasy do Skandynawii z Europy Środkowo-Wschodniej, istotne jest aby przy następnej rewizji sieci TEN-T, która będzie miała miejsce w 2023 roku, wydłużyć korytarz Bałtyk – Adriatyk na Skandynawię przez Karlskronę do Växjö.

            Niewątpliwie utworzenie jednolitego europejskiego systemu transportu stanowi wyzwanie dla państw europejskich, ale zapotrzebowanie rynkowe na przewozy w relacji Północ – Południe Europy jest znaczne i może to stanowić dźwignię rozwoju państw tego regionu Europy. Stworzenie spójnej sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz linii kolejowych o wysokim standardzie, rozwinięcie sieci lotnisk, portów morskich i żeglugi śródlądowej oraz systemów transportu publicznego, pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału polskiej gospodarki w perspektywie nadchodzących lat, a także równomierny rozwój wszystkich regionów kraju.